يکشنبه ٠٧ آذر ١٤٠٠
لوگوی امید بنیان دیسن بیمه شده مدت قرارداد حق بیمه پرداختی با افزایش سالانه 10 درصد( 600 هزار تومان) حق بیمه پرداختی با افزایش سالانه 10 درصد( یک میلیون تومان) حق بیمه پرداختی با افزایش سالانه 10 درصد(دو میلیون تومان) حق بیمه پرداختی با افزایش سالانه 10 درصد( دو میلیون و پانصد هزار تومان) حق بیمه پرداختی با افزایش سالانه 10 درصد ( چهار میلیون تومان)
کل حق بیمه واریزی مبلغ تضمین شده دریافتی کل حق بیمه واریزی مبلغ تضمین شده دریافتی کل حق بیمه واریزی مبلغ تضمین شده دریافتی کل حق بیمه واریزی مبلغ تضمین شده دریافتی کل حق بیمه واریزی مبلغ تضمین شده دریافتی
با رویکرد سرمایه گذاری ده سال 30 98,696,416 286,890,000 164,494,016 478,150,000 328,988,032 967,637,000 411,235,046 1,212,381,000 657,976,064 1,946,612,000
پنج سال 30 98,696,416 287,491,000 164,494,016 479,151,000 328,988,032 968,639,000 411,235,046 1,213,382,000 657,976,064 1,947,610,000
یکسال 30 98,696,416 287,725,000 164,494,016 479,543,000 328,988,032 969,030,000 411,235,046 1,213,774,000 657,976,064 1,948,005,000
با رویکرد متوازن سرمایه گذاریو دریافت پوشش های درمانی ،فوت و حادثه چهل سال 30 98,696,416 217,576,000 164,494,016 350,761,000 328,988,032 719,294,000 411,235,046 918,309,000 657,976,064 1,664,235,000
سی سال 30 98,696,416 235,521,000 164,494,016 390,670,000 328,988,032 800,566,000 411,235,046 1,017,112,000 657,976,064 1,744,426,000
بیست سال 30 98,696,416 246,896,000 164,494,016 408,963,000 328,988,032 836,191,000 411,235,046 10,505,457,000 657,976,064 1,775,812,000
با رویکرد پوشش های بیمه ای شصت سال 10 9,562,455 10,666,000 15,937,425 24,108,000 31,874,000 35,910,000 39,843,561 44,579,000 63,749,700 85,101,000
پنجاه سال 20 34,365,000 46,309,000 57,274,995 84,645,000 114,549,990 177,631,100 143,187,000 232,780,000 229,099,981 416,240,000نقشه

تاریخچه

آدرس ما بر روی نقشه

تاریخچه شرکت بیمه امید بنیان دی