بیمه درمان تکمیلی

کارکنان موسسات اعم از بازرگانی ، صنعتی ، تولیدی و خدماتی باید طبق قانون تحت پوشش یکی از سازمان های بیمه گر مانند سازمان تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح و ... قرار گیرند. این سازمان ها هزینه های درمانی را طبق تعرفه های خود که به مراتب کمتر از تعرفه هایی است که شبکه درمان آن را اعمال می نماید جبران می کنند . این تفاوت تعرفه باعث شده است که بخش اعظم هزینه ها خصوصاً هزینه های بیمارستانی را شخص بیمه شده متحمل شود.

 

شرکت بیمه دی با ارائه پوشش درمان تکمیلی   هزینه هایی که بیمه گر اولیه جبران نمی کند و بار آن بر دوش بیمه شده می باشد اعم از هزینه های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری و حوادث احتمالی طبق شرایط بیمه نامه را جبران می نماید.

بیمه مرکزی
بانک دی
بیمه دی
کمک رسان