بیمه باربری

چنانچه‌ كالاي‌ مورد بيمـــه‌ در جـــريان‌ حمل‌ و جابجـــــايي‌ ازمبدأ به ‌مقـــصد مندرج‌ در بيمـــه‌نامه‌ به ‌علت ‌وقوع ‌يكي ‌از خطرات ‌مندرج‌ در بيمه‌نامه ‌تلف‌ و يا دچار خسارت گردد و يا بيمه‌گذار براساس‌ قوانين‌ و مقررات ‌بين‌المللي‌ متحمل ‌پرداخت‌ هزينه‌هايي‌ شود. با در نظر داشتن پوشش های خریداری شده زیان وارده به کالا قابل جبران است.

حمل‌ و نقل‌ و جابجايي‌ كالا ممكن‌ است‌ توسط وسايل‌ حمل‌ و نقل‌ مختلف‌ مانند كشتي‌، هواپيما، كاميون‌ و قطار انجام‌ پذيرد. با در نظر گرفتن این موضوع‌ بيمه‌ حمل‌ و نقل‌ كالا به‌ سه‌ بخش‌ عمده‌ و اساسي‌ به‌ شرح‌ زير تقسيم‌مي‌گردد

بيمه‌ حمل‌ و نقل‌ دريائي

بيمه‌ حمل‌ و نقل‌ زميني

بيمه‌ حمل‌ و نقل‌ هوايي

بیمه مرکزی
بانک دی
بیمه دی
کمک رسان