يکشنبه ٠٧ آذر ١٤٠٠
لوگوی امید بنیان دی

بیمه سازه های تکمیل شده

معرفی

پروژه های مهندسی مانند سدها، راه ها، پل ها، برج ها، طرح های آبیاری و زهکشی و نظایر آن ها، پس از اتمام عملیات و تحویل موقت به صاحبکار، در دوره بهره برداری در معرض سوانح قرار می گیرند. با این بیمه نامه این گونه خطرات و سوانح طبیعی پوشش داده می شوند.

نقشه

تاریخچه

آدرس ما بر روی نقشه

تاریخچه شرکت بیمه امید بنیان دی