بیمه مهندسی تمام خطر پیمانکاری

معرفی

در این بیمه پروژه های ساختمانی از تاریخ شروع تا زمان تحویل به کارفرما در مقابل هرگونه خسارت ناشی از هر حادثه همچنین خسارت های مادی، جرح، صدمات بدنی وارده به اشخاص ثالث پاکسازی محیط و برداشت ضایعات تحت پوشش قرار می گیرد.
 مشاورین آماده پاسخگویی هستند   88754576-88540953-86043198-88743683

 

 

بیمه مهندسی تمام خطر پیمانکاری

معرفی

در این بیمه پروژه های ساختمانی از تاریخ شروع تا زمان تحویل به کارفرما در مقابل هرگونه خسارت ناشی از هر حادثه همچنین خسارت های مادی، جرح، صدمات بدنی وارده به اشخاص ثالث پاکسازی محیط و برداشت ضایعات تحت پوشش قرار می گیرد.
 مشاورین آماده پاسخگویی هستند   88754576-88540953-86043198-88743683