بیمه مهندسی تمام خطر پیمانکاری

معرفی

در این بیمه پروژه های ساختمانی از تاریخ شروع تا زمان تحویل به کارفرما در مقابل هرگونه خسارت ناشی از هر حادثه همچنین خسارت های مادی، جرح، صدمات بدنی وارده به اشخاص ثالث پاکسازی محیط و برداشت ضایعات تحت پوشش قرار می گیرد.
 

مشاوران ما از طریق این شماره  57923000 پاسخگو خواهند بود