انچه در مورد بیمه عمر و سرمایه گذاری باید بدانید. (برای مشاهده کلیک کنید )


سن بیمه شده مدت قرارداد حق بیمه پرداختی با افزایش سالانه 10 درصد( 600 هزار تومان) حق بیمه پرداختی با افزایش سالانه 10 درصد( یک میلیون تومان) حق بیمه پرداختی با افزایش سالانه 10 درصد(دو میلیون تومان) حق بیمه پرداختی با افزایش سالانه 10 درصد( دو میلیون و پانصد هزار تومان) حق بیمه پرداختی با افزایش سالانه 10 درصد ( چهار میلیون تومان)
کل حق بیمه واریزی مبلغ تضمین شده دریافتی کل حق بیمه واریزی مبلغ تضمین شده دریافتی کل حق بیمه واریزی مبلغ تضمین شده دریافتی کل حق بیمه واریزی مبلغ تضمین شده دریافتی کل حق بیمه واریزی مبلغ تضمین شده دریافتی


انچه در مورد بیمه عمر و سرمایه گذاری باید بدانید. (برای مشاهده کلیک کنید )


سن بیمه شده مدت قرارداد حق بیمه پرداختی با افزایش سالانه 10 درصد( 600 هزار تومان) حق بیمه پرداختی با افزایش سالانه 10 درصد( یک میلیون تومان) حق بیمه پرداختی با افزایش سالانه 10 درصد(دو میلیون تومان) حق بیمه پرداختی با افزایش سالانه 10 درصد( دو میلیون و پانصد هزار تومان) حق بیمه پرداختی با افزایش سالانه 10 درصد ( چهار میلیون تومان)
کل حق بیمه واریزی مبلغ تضمین شده دریافتی کل حق بیمه واریزی مبلغ تضمین شده دریافتی کل حق بیمه واریزی مبلغ تضمین شده دریافتی کل حق بیمه واریزی مبلغ تضمین شده دریافتی کل حق بیمه واریزی مبلغ تضمین شده دریافتی