بیمه سازه های تکمیل شده

معرفی

پروژه های مهندسی مانند سدها، راه ها، پل ها، برج ها، طرح های آبیاری و زهکشی و نظایر آن ها، پس از اتمام عملیات و تحویل موقت به صاحبکار، در دوره بهره برداری در معرض سوانح قرار می گیرند. با این بیمه نامه این گونه خطرات و سوانح طبیعی پوشش داده می شوند.

 

مشاوران ما از طریق این شماره  57923000 پاسخگو خواهند بود