بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح خانواده

معرفی

طرح خانواده یکی از انواع بیمه های عمر و سرمایه گذاری است که در آن، افرادی که با یکدیگر رابطه نسبی یا سببی دارند (اعضای یک خانواده) در پوشش بیمه قرار می گیرند. در این طرح، بیمه گذار یک نفر را به عنوان بیمه شده اصلی و مابقی را بیمه شدگان تبعی تعیین می کند. هر یک از بیمه شدگان می توانند علاوه بر پوشش اصلی سرمایه فوت، حق بیمه جداگانه پرداخت کنند و به این ترتیب از دیگر پوشش های بیمه نامه بهره مند شوند. مبلغ حق بیمه هر شخص بیمه شده، بر اساس سن و سرمایه و وضعیت سلامت او تعیین می شود. پس از اینکه حق بیمه پوشش های بیمه ای (پوشش های اصلی و اضافی) بیمه شده اصلی و بیمه شدگان تبعی و هزینه های بیمه نامه، از حق بیمه اولیه کم شد، مابقی مبلغ به عنوان سرمایه اندوخته بیمه نامه در نظر گرفته می شود.

مشاوران ما از طریق این شماره  57923000 پاسخگو خواهند بود