بیمه عمر ساده زمانی

معرفی

بیمه نامه عمر زمانی، نوعی از بیمه نامه عمر است که فقط خطرات و مشکلاتی را پوشش می دهد که از فوت بیمه شده (فوت ناشی از بیماری یا حادثه) به وجود آمده. است این بیمه برای افرادی که می خواهند بعد از فوت خود، سرمایه قابل اعتنایی برای بازماندگان یا افراد خاصی از اعضای خانواده خود باقی گذارند، مناسب است. در این نوع بیمه نامه، شرکت بیمه تعهد می کند که مبلغ معینی را به عنوان حق بیمه از بیمه گذار بگیرد و در ازای آن، اگر بیمه شده طی مدت معینی فوت شد، سرمایه فوت را به استفاده کنندگان بپردازد. مبلغ حق بیمه در این نوع بیمه نامه، بر اساس شرایط سنی و میزان سرمایه درخواستی و سلامت شخص بیمه شده، تعیین می گردد. اگر بیمه شده در پایان قرارداد در قید حیات باشد، بیمه گر هیچ تعهدی برای پس دادن مبالغ حق بیمه ندارد.

در بیمه نامه عمر ساده زمانی شرکت بیمه دی، برای اینکه بیمه شده هر چه بیشتر از خدمات بیمه ای بهره مند شود، هم پوشش اصلی خطر فوت را و هم برخی پوشش های اضافی دیگر را دریافت می کند. همچنین، بیمه گذاران می توانند سرمایه بیمه را به صورت ثابت یا همراه با افزایش تعیین کنند و حق بیمه را در زمانی کمتر از آن مقدار که در بیمه نامه ذکر شده، پرداخت کنند. در این روش، فقط حق بیمه پوشش فوت پرداخت می شود و حق بیمه پوشش های اضافی باید در ابتدای هر سال بیمه ای تا پایان مدت بیمه نامه پرداخت شود.

پوشش های اضافه

 • پوشش فوت ناشی از حادثه:

اگر بیمه شده فوت کند و فوت وی ناشی از حادثه باشد، سرمایه فوت بیمه شده و نیز سرمایه فوت ناشی از حادثه به هر یک از استفاده کنندگان پرداخت می شودسرمایه فوت ناشی از حادثه، ضریبی از سرمایه فوت به هر علت استبیمه گذار این اختیار را دارد که سرمایه این نوع بیمه را به دلخواه از یک تا سه برابر سرمایه فوت به هر علت انتخاب کنداین پوشش برای بیمه شدگان 4سال به بالا (تا انتهای مدت بیمه نامهاست.

 • پوشش نقص عضو دائم ناشی از حادثه

در این نوع پوشش، بیمه گر تعهد می کند که اگر بیمه شده، طی مدت بیمه نامه دچار نقص عضو یا از کارافتادگی دائم ناشی از حادثه شود، بر اساس درصد ازکارافتادگی و متناسب با شرایط و ضوابط اختصاصی این نوع پوشش، درصدی از پول نقص عضو را به وی بپردازد.نکته ضروری اینکهپول نقص عضو برابر با 100 درصد سرمایه فوت حادثی تعیین می شودشرایط سنی این نوع بیمه مثل پوشش فوت ناشی از حادثه است و به این شرط می توان آن را پرداخت کرد که بیمه شده، پوشش فوت ناشی از حادثه برای بیمه شدگان سال به بالا (تا انتهای مدت بیمه نامهرا خریداری کند.

 • هزینه های پزشکی ناشی از حادثه

در این نوع پوشش، بیمه گر تعهد می کند که اگر حادثه ای برای بیمه شده رخ دهد،‌ هزینه های پزشکی را پرداخت کندمبلغ این پول معادل 10 درصد سرمایه فوت حادثی و تا سقف 200،000،000 ریال استشرایط سنی این پوشش مثل پوشش فوت ناشی از حادثه است و بیمه شده به این شرط می تواند از آن استفاده کند که پوشش فوت ناشی از حادثه برای بیمه شدگان سال به بالا (تا انتهای مدت بیمه نامهرا خریداری کند.

 • پوشش بیماری های خاص

اگر بیمه شده به هر یک از بیماری های خاص که در ادامه ذکر می شود، مبتلا شود و پزشک معتمد بیمه گر ابتلای بیمه شده به آن بیماری را تایید کند، شرکت بیمه دی مکلف است هزینه های درمانی بیماری های تحت پوشش را پرداخت کنداین هزینه ها حداکثر معادل 30 درصد سرمایه فوت به هر علت در سال وقوع خسارت است و تا سقف 300،000،000 ریال استدر حال حاضر، این پوشش برای بیمه شدگان تا 60 سال است.

 

ویژگی های بیمه نامه عمر ساده زمانی

 • سن بیمه شده در شروع بیمه نامهاز ابتدای تولد تا 65 سالگی
 • مدت بیمه نامهیک تا 30 سال
 • سرمایه فوتحداکثر 2،000،000،000 ریال
 • تعدیل سرمایه فوت: 0% ، 5% ، 10% ، 15% ، 20 %
 • روش چرداخت حق بیمهیکجا، سالانه
 • مدت پرداخت حق بیمهبسته به انتخاب بیمه گذار حداکثر طی مدت بیمه نامه

 

 مشاورین آماده پاسخگویی هستند   88754576-88540953-86043198-88743683

بیمه عمر ساده زمانی

معرفی

بیمه نامه عمر زمانی، نوعی از بیمه نامه عمر است که فقط خطرات و مشکلاتی را پوشش می دهد که از فوت بیمه شده (فوت ناشی از بیماری یا حادثه) به وجود آمده. است این بیمه برای افرادی که می خواهند بعد از فوت خود، سرمایه قابل اعتنایی برای بازماندگان یا افراد خاصی از اعضای خانواده خود باقی گذارند، مناسب است. در این نوع بیمه نامه، شرکت بیمه تعهد می کند که مبلغ معینی را به عنوان حق بیمه از بیمه گذار بگیرد و در ازای آن، اگر بیمه شده طی مدت معینی فوت شد، سرمایه فوت را به استفاده کنندگان بپردازد. مبلغ حق بیمه در این نوع بیمه نامه، بر اساس شرایط سنی و میزان سرمایه درخواستی و سلامت شخص بیمه شده، تعیین می گردد. اگر بیمه شده در پایان قرارداد در قید حیات باشد، بیمه گر هیچ تعهدی برای پس دادن مبالغ حق بیمه ندارد.

در بیمه نامه عمر ساده زمانی شرکت بیمه دی، برای اینکه بیمه شده هر چه بیشتر از خدمات بیمه ای بهره مند شود، هم پوشش اصلی خطر فوت را و هم برخی پوشش های اضافی دیگر را دریافت می کند. همچنین، بیمه گذاران می توانند سرمایه بیمه را به صورت ثابت یا همراه با افزایش تعیین کنند و حق بیمه را در زمانی کمتر از آن مقدار که در بیمه نامه ذکر شده، پرداخت کنند. در این روش، فقط حق بیمه پوشش فوت پرداخت می شود و حق بیمه پوشش های اضافی باید در ابتدای هر سال بیمه ای تا پایان مدت بیمه نامه پرداخت شود.

پوشش های اضافه

 • پوشش فوت ناشی از حادثه:

اگر بیمه شده فوت کند و فوت وی ناشی از حادثه باشد، سرمایه فوت بیمه شده و نیز سرمایه فوت ناشی از حادثه به هر یک از استفاده کنندگان پرداخت می شودسرمایه فوت ناشی از حادثه، ضریبی از سرمایه فوت به هر علت استبیمه گذار این اختیار را دارد که سرمایه این نوع بیمه را به دلخواه از یک تا سه برابر سرمایه فوت به هر علت انتخاب کنداین پوشش برای بیمه شدگان 4سال به بالا (تا انتهای مدت بیمه نامهاست.

 • پوشش نقص عضو دائم ناشی از حادثه

در این نوع پوشش، بیمه گر تعهد می کند که اگر بیمه شده، طی مدت بیمه نامه دچار نقص عضو یا از کارافتادگی دائم ناشی از حادثه شود، بر اساس درصد ازکارافتادگی و متناسب با شرایط و ضوابط اختصاصی این نوع پوشش، درصدی از پول نقص عضو را به وی بپردازد.نکته ضروری اینکهپول نقص عضو برابر با 100 درصد سرمایه فوت حادثی تعیین می شودشرایط سنی این نوع بیمه مثل پوشش فوت ناشی از حادثه است و به این شرط می توان آن را پرداخت کرد که بیمه شده، پوشش فوت ناشی از حادثه برای بیمه شدگان سال به بالا (تا انتهای مدت بیمه نامهرا خریداری کند.

 • هزینه های پزشکی ناشی از حادثه

در این نوع پوشش، بیمه گر تعهد می کند که اگر حادثه ای برای بیمه شده رخ دهد،‌ هزینه های پزشکی را پرداخت کندمبلغ این پول معادل 10 درصد سرمایه فوت حادثی و تا سقف 200،000،000 ریال استشرایط سنی این پوشش مثل پوشش فوت ناشی از حادثه است و بیمه شده به این شرط می تواند از آن استفاده کند که پوشش فوت ناشی از حادثه برای بیمه شدگان سال به بالا (تا انتهای مدت بیمه نامهرا خریداری کند.

 • پوشش بیماری های خاص

اگر بیمه شده به هر یک از بیماری های خاص که در ادامه ذکر می شود، مبتلا شود و پزشک معتمد بیمه گر ابتلای بیمه شده به آن بیماری را تایید کند، شرکت بیمه دی مکلف است هزینه های درمانی بیماری های تحت پوشش را پرداخت کنداین هزینه ها حداکثر معادل 30 درصد سرمایه فوت به هر علت در سال وقوع خسارت است و تا سقف 300،000،000 ریال استدر حال حاضر، این پوشش برای بیمه شدگان تا 60 سال است.

 

ویژگی های بیمه نامه عمر ساده زمانی

 • سن بیمه شده در شروع بیمه نامهاز ابتدای تولد تا 65 سالگی
 • مدت بیمه نامهیک تا 30 سال
 • سرمایه فوتحداکثر 2،000،000،000 ریال
 • تعدیل سرمایه فوت: 0% ، 5% ، 10% ، 15% ، 20 %
 • روش چرداخت حق بیمهیکجا، سالانه
 • مدت پرداخت حق بیمهبسته به انتخاب بیمه گذار حداکثر طی مدت بیمه نامه

 

 مشاورین آماده پاسخگویی هستند   88754576-88540953-86043198-88743683