بیمه عمر تلفیقی

معرفی

بیمه نامه عمر تلفیقی، نوعی «تفاهم نامه بیمه عمر و حوادث و مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان» استاین بیمه نامه دو بخش دارد:

بخش اول (از تاریخ شروع بیمه نامه به مدت ده سال)

شخص بیمه شده در ده سال اول بیمه نامه در پوشش این بیمه ها قرار می گیرد: بیمه عمر، حادثه و نقص عضو دائم (کلی و جزئی)ناشی از حوادث مشمول بیمه در تمام زمان های شبانه روز و ماموریت در مقابل خطرات کاری و حوادث ناشی از رانندگیاین بیمه همچنین شامل پوشش بیمه مسئولیت کارفرما درباره کارکنان (ناشی از حوادث کاریاست.

بخش دوم (از پایان بخش اول تا زمان حیات بیمه شده)

در بخش دوم این بیمه نامه، سود حاصل از بخش اول به شخص بیمه شده پرداخت می شود و اگر شخص بیمه شده فوت کرده باشد، این سود به استفاده کنندگان بیمه نامه پرداخت می شودشخصی که بیمه شده می تواند بعد از پایان دوره بخش اول که در بالا ذکر شد، اندوخته بیمه نامه خود را به مستمری تبدیل کنداین تبدیل باید با موافقت بیمه گذار باشد.

بیمه گر تعهد می دهد که اگر هر یک از خطرهایی که شامل بیمه می شود، در طول مدت بخش اول تفاهم نامه (ده ساله)‌ رخ دهد و موجب فوت یا نقص عضو دائم (کلی و جزئیبیمه شده گردد، غرامت و هزینه آن را پرداخت کندمبلغ این غرامت به شرح زیر است:

  • اگر بیمه شده به هر علت فوت شود، به مقدار 40 برابر میانگین حقوق و مزایایی که مشمول کسر حق بیمه ماه های قبل از فوت وی است پرداخت می شود.
  • اگر بیمه شده از هر حادثه ای به غیر از کار فوت شود، به مقدار 50 برابر میانگین حقوق و مزایایی که مشمول کسر حق بیمه ماه های قبل از فوت است، پرداخت می شود.
  • اگر بیمه شده دچار نقص عضو دائم و کلی ناشی از حادثه شود، به مقدار 60 برابر میانگین حقوق و مزایایی که مشمول کسر حق بیمه ماه های قبل از حادثه است، پرداخت می شود.
  • اگر بیمه شده دچار نقص عضو جزئی ناشی از حادثه شود، درصدی از مبلغ غرامت نقص عضو دائم و کلی بر اساس جدول های نقص عضو بیمه گر پرداخت می شود.

حقوق و مزایایی که برای تعیین غرامت پرداختی ملاک محاسبه قرار می گیرد، میانگین حقوق ماه آخر از ماه های اشتغال به کار بیمه شده نزد بیمه گذار است.

 مشاورین آماده پاسخگویی هستند   88754576-88540953-86043198-88743683

 

 

بیمه عمر تلفیقی

معرفی

بیمه نامه عمر تلفیقی، نوعی «تفاهم نامه بیمه عمر و حوادث و مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان» استاین بیمه نامه دو بخش دارد:

بخش اول (از تاریخ شروع بیمه نامه به مدت ده سال)

شخص بیمه شده در ده سال اول بیمه نامه در پوشش این بیمه ها قرار می گیرد: بیمه عمر، حادثه و نقص عضو دائم (کلی و جزئی)ناشی از حوادث مشمول بیمه در تمام زمان های شبانه روز و ماموریت در مقابل خطرات کاری و حوادث ناشی از رانندگیاین بیمه همچنین شامل پوشش بیمه مسئولیت کارفرما درباره کارکنان (ناشی از حوادث کاریاست.

بخش دوم (از پایان بخش اول تا زمان حیات بیمه شده)

در بخش دوم این بیمه نامه، سود حاصل از بخش اول به شخص بیمه شده پرداخت می شود و اگر شخص بیمه شده فوت کرده باشد، این سود به استفاده کنندگان بیمه نامه پرداخت می شودشخصی که بیمه شده می تواند بعد از پایان دوره بخش اول که در بالا ذکر شد، اندوخته بیمه نامه خود را به مستمری تبدیل کنداین تبدیل باید با موافقت بیمه گذار باشد.

بیمه گر تعهد می دهد که اگر هر یک از خطرهایی که شامل بیمه می شود، در طول مدت بخش اول تفاهم نامه (ده ساله)‌ رخ دهد و موجب فوت یا نقص عضو دائم (کلی و جزئیبیمه شده گردد، غرامت و هزینه آن را پرداخت کندمبلغ این غرامت به شرح زیر است:

  • اگر بیمه شده به هر علت فوت شود، به مقدار 40 برابر میانگین حقوق و مزایایی که مشمول کسر حق بیمه ماه های قبل از فوت وی است پرداخت می شود.
  • اگر بیمه شده از هر حادثه ای به غیر از کار فوت شود، به مقدار 50 برابر میانگین حقوق و مزایایی که مشمول کسر حق بیمه ماه های قبل از فوت است، پرداخت می شود.
  • اگر بیمه شده دچار نقص عضو دائم و کلی ناشی از حادثه شود، به مقدار 60 برابر میانگین حقوق و مزایایی که مشمول کسر حق بیمه ماه های قبل از حادثه است، پرداخت می شود.
  • اگر بیمه شده دچار نقص عضو جزئی ناشی از حادثه شود، درصدی از مبلغ غرامت نقص عضو دائم و کلی بر اساس جدول های نقص عضو بیمه گر پرداخت می شود.

حقوق و مزایایی که برای تعیین غرامت پرداختی ملاک محاسبه قرار می گیرد، میانگین حقوق ماه آخر از ماه های اشتغال به کار بیمه شده نزد بیمه گذار است.

 مشاورین آماده پاسخگویی هستند   88754576-88540953-86043198-88743683