بیمه شکست ماشین آلات

معرفی

این بیمه نامه برای کارخانه ها در زمان بهره برداری صادر می شود و خسارات فیزیکی، ناگهانی و غیر قابل پیش بینی تاسیسات و تجهیزات و دستگاه ها و همچنین ارزش جایگزینی شامل هزینه نصب حقوق و عوارض گمرکی و هزینه حمل بیمه می شود.

 

 

 مشاورین آماده پاسخگویی هستند   88754576-88540953-86043198-88743683

بیمه شکست ماشین آلات

معرفی

این بیمه نامه برای کارخانه ها در زمان بهره برداری صادر می شود و خسارات فیزیکی، ناگهانی و غیر قابل پیش بینی تاسیسات و تجهیزات و دستگاه ها و همچنین ارزش جایگزینی شامل هزینه نصب حقوق و عوارض گمرکی و هزینه حمل بیمه می شود.

 

 

 مشاورین آماده پاسخگویی هستند   88754576-88540953-86043198-88743683