بیمه تجهیزات الکترونیک

معرفی

همه سخت افزارها و ابزارهای ظریف الکترونیکی، رایانه و تجهیزات پزشکی و... در مقابل خساراتی که به دلیل ضربه، برخورد اجسام خارجی، آب دیدگی، آتش سوزی و نوسانان برق و غیره به آن ها وارد می شود، بیمه می گردند.

 مشاورین آماده پاسخگویی هستند   88754576-88540953-86043198-88743683


 

بیمه تجهیزات الکترونیک

معرفی

همه سخت افزارها و ابزارهای ظریف الکترونیکی، رایانه و تجهیزات پزشکی و... در مقابل خساراتی که به دلیل ضربه، برخورد اجسام خارجی، آب دیدگی، آتش سوزی و نوسانان برق و غیره به آن ها وارد می شود، بیمه می گردند.

 مشاورین آماده پاسخگویی هستند   88754576-88540953-86043198-88743683