بیمه باربری صادراتی

معرفی

بیمه های حمل و نقل صادراتی بیمه هایی اند که مبدا ایران و مقصد کشور خارجی استبیمه های حمل و نقل وارداتی، صادراتی و ترانزیت بر اساس مبدا و مقصد آن ها دسته بندی می شوند و همه واردکنندگان کالا به این بیمه نامه نیاز دارند.

خساراتی که این بیمه پوشش می دهد

خطرات بیمه نامه های صادراتی به دو دسته تقسیم می شوند:

1. بیمه نامه صادراتی با خطرات معمولی که شامل حادثه ای که برای وسیله نقلیه روی می دهد و نیز آتش سوزی روی وسیله نقلیه می شود.
2. بیمه نامه صادراتی با خطرات اضافی که شامل خسارتی است که به این روش ها وارد می شود: در هنگام تخلیه و بارگیری، سرقت کلی محموله، پرت شدن کالا از روی وسیله نقلیه و برخورد شیء خارجی با مورد بیمه. در این نوع بیمه نامه ها، خطرات اضافی با محاسبه اضافه نرخ و فرانشیز ارائه می شود.

انواع کلوزهای باربری

کلوز A این نوع بیمه همه خطرهایی را که باعث از بین رفتن یا آسیب دیدن کالای مورد بیمه می شود، به جز موارد استثنا شده

 

کلوزB  : خطرهایی که در پوشش قرار می گیرند:

 • آتش سوزی یا انفجار
 • به گل نشستن و زمینگیر شدن و برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور
 • واژگون شدن یا از راه و از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
 • تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله دیگر، به هر جسم خارجی به غیر از آب
 • تخلیه کالا در بندر اضطراری
 • زلزله و آتشفشان و صاعقه
 • ورود آّب دریا، دریاچه به کشتی و یا کانتینر
 • به دریا انداختن کالا برای سبک سازی کشتی، یا به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی

کلوز  Cخطرهایی که در پوشش قرار می گیرند:

 • آتش سوزی یا انفجار
 • به گل نشستن، زمینگیر شدن و برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور
 • واژگون شدن یا از راه و از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
 • تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب
 • تخلیه کالا در بندر اضطراری
 • به دریا انداختن کالا به منظور سبک سازی کشتی

 

توتال لاست: (خسارت کلی)

از بین رفتن کل کالا در یک مرحله، در نتیجه آتش سوزی و غرق شدن کشتی

 

استثنائات به صورت خلاصه:

 • سوء عمل ارادی بیمه گذار
 • کسری عادی وزن و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی کالای مورد بیمه
 • ضعف بسته بندی
 • جنگ، بلوا، شورش
 • ناتوانی در دریانوردی

راهنمای خرید

بیمه گذار فرم پیشنهاد بیمه باربری را تکمیل می کند و آن را مهر و امضا می کندسپس کارشناس مبلغ حق بیمه را محاسبه می کند و به بیمه گذار اعلام می کندسپس مراحل صدور بیمه نامه و پرداخت حق بیمه انجام می شود.

محاسبه حق بیمه

نرخ حق بیمه در بیمه نامه های داخلی به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ از جملهمسیر حمل، نوع کالا از نظر آسیب پذیری و خطرناک بودن (تخم مرغ و جوجه یکروزه، یا کالاهای شکستنی و حساسو نوع خطرات.

 

 مشاورین آماده پاسخگویی هستند   88754576-88540953-86043198-88743683

بیمه باربری صادراتی

معرفی

بیمه های حمل و نقل صادراتی بیمه هایی اند که مبدا ایران و مقصد کشور خارجی استبیمه های حمل و نقل وارداتی، صادراتی و ترانزیت بر اساس مبدا و مقصد آن ها دسته بندی می شوند و همه واردکنندگان کالا به این بیمه نامه نیاز دارند.

خساراتی که این بیمه پوشش می دهد

خطرات بیمه نامه های صادراتی به دو دسته تقسیم می شوند:

1. بیمه نامه صادراتی با خطرات معمولی که شامل حادثه ای که برای وسیله نقلیه روی می دهد و نیز آتش سوزی روی وسیله نقلیه می شود.
2. بیمه نامه صادراتی با خطرات اضافی که شامل خسارتی است که به این روش ها وارد می شود: در هنگام تخلیه و بارگیری، سرقت کلی محموله، پرت شدن کالا از روی وسیله نقلیه و برخورد شیء خارجی با مورد بیمه. در این نوع بیمه نامه ها، خطرات اضافی با محاسبه اضافه نرخ و فرانشیز ارائه می شود.

انواع کلوزهای باربری

کلوز A این نوع بیمه همه خطرهایی را که باعث از بین رفتن یا آسیب دیدن کالای مورد بیمه می شود، به جز موارد استثنا شده

 

کلوزB  : خطرهایی که در پوشش قرار می گیرند:

 • آتش سوزی یا انفجار
 • به گل نشستن و زمینگیر شدن و برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور
 • واژگون شدن یا از راه و از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
 • تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله دیگر، به هر جسم خارجی به غیر از آب
 • تخلیه کالا در بندر اضطراری
 • زلزله و آتشفشان و صاعقه
 • ورود آّب دریا، دریاچه به کشتی و یا کانتینر
 • به دریا انداختن کالا برای سبک سازی کشتی، یا به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی

کلوز  Cخطرهایی که در پوشش قرار می گیرند:

 • آتش سوزی یا انفجار
 • به گل نشستن، زمینگیر شدن و برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور
 • واژگون شدن یا از راه و از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
 • تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب
 • تخلیه کالا در بندر اضطراری
 • به دریا انداختن کالا به منظور سبک سازی کشتی

 

توتال لاست: (خسارت کلی)

از بین رفتن کل کالا در یک مرحله، در نتیجه آتش سوزی و غرق شدن کشتی

 

استثنائات به صورت خلاصه:

 • سوء عمل ارادی بیمه گذار
 • کسری عادی وزن و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی کالای مورد بیمه
 • ضعف بسته بندی
 • جنگ، بلوا، شورش
 • ناتوانی در دریانوردی

راهنمای خرید

بیمه گذار فرم پیشنهاد بیمه باربری را تکمیل می کند و آن را مهر و امضا می کندسپس کارشناس مبلغ حق بیمه را محاسبه می کند و به بیمه گذار اعلام می کندسپس مراحل صدور بیمه نامه و پرداخت حق بیمه انجام می شود.

محاسبه حق بیمه

نرخ حق بیمه در بیمه نامه های داخلی به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ از جملهمسیر حمل، نوع کالا از نظر آسیب پذیری و خطرناک بودن (تخم مرغ و جوجه یکروزه، یا کالاهای شکستنی و حساسو نوع خطرات.

 

 مشاورین آماده پاسخگویی هستند   88754576-88540953-86043198-88743683