بیمه آتش سوزی غیر صنعتی

معرفی

این نوع بیمه نامه مخصوص فروشگاهها ، ادارات و مراکز خدماتی و انبارها و امثالهم می باشد . موارد قابل بیمه شدن در این نوع از بیمه نامه ها ساختمانها ، تاسیسات ، دکوراسیون و موجودی اثاثیه ثابت و متغیر می باشد .
انبارها : 
با درنظر گرفتن نوع کالا ، مالکیت کالا و همچنین محل استقرار آنها به دسته بندی های متفاوتی تقسیم 
می شوند : انبارهای صنعتی و غیرصنعتی ، انبار های عمومی و اختصاصی
تقسیم بندی انبارها به لحاظ نوع مالکیت :
1- انبارهای عمومی : انبارها یا بنگاههایی هستند که عمدتاً کالا و صاحبان آن متنوع می باشند و ورود و خروج کالا به آنها دارای زمان مشخص نیست . مثل انبار گمرکات
2- انبارهای اختصاصی : انبار ها یا بنگاههایی هستند که کالا با تنوع کم و یا کالاهای ویژه در آن نگهداری می شوند و عمدتاً دارای یک مالک حقیقی یا حقوقی هستند و صاحبان کالا در آن محدودند .

راهنمای خرید

این نوع بیمه نامه مخصوص فروشگاهها ، ادارات و مراکز خدماتی و انبارها و امثالهم می باشد . موارد قابل بیمه شدن در این نوع از بیمه نامه ها ساختمانها ، تاسیسات ، دکوراسیون و موجودی اثاثیه ثابت و متغیر می باشد .
انبارها : 
با درنظر گرفتن نوع کالا ، مالکیت کالا و همچنین محل استقرار آنها به دسته بندی های متفاوتی تقسیم 
می شوند : انبارهای صنعتی و غیرصنعتی ، انبار های عمومی و اختصاصی
تقسیم بندی انبارها به لحاظ نوع مالکیت :
1- انبارهای عمومی : انبارها یا بنگاههایی هستند که عمدتاً کالا و صاحبان آن متنوع می باشند و ورود و خروج کالا به آنها دارای زمان مشخص نیست . مثل انبار گمرکات
2- انبارهای اختصاصی : انبار ها یا بنگاههایی هستند که کالا با تنوع کم و یا کالاهای ویژه در آن نگهداری می شوند و عمدتاً دارای یک مالک حقیقی یا حقوقی هستند و صاحبان کالا در آن محدودند .

دریافت خسارت

بر اساس بند 1 ماده 23 شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی اعلام خسارت حداکثر ظرف مدت 5 روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه بصورت نامه کتبی و یا تکمیل فرم اعلام خسارت ( پیوست ) و تحویل به شعبه محل صدور بیمه نامه .

مراحل پیگیری خسارت :
- پس از اعلام خسارت و تحویل مدارک به شرکت بیمه هماهنگی لازم جهت بازدید از مورد بیمه خسارت دیده بعمل خواهد آمد .
- پس از بررسی پرونده و تعیین میزان خسارت و شمول یا عدم شمول بیمه ای خسارت نتیجه پرونده به شعب مربوطه اعلام و شعب موظف است مراتب را به اطلاع بیمه گذار برساند .
- در صورت رضایت بیمه گذار به دریافت وجه خسارت ، تحویل رضایتنامه مورد تایید شعبه و دریافت حواله و چک خسارت .
- درصورت عدم رضایت به دریافت مبلغ و اعتراض بیمه گذار ، ارائه نامه اعتراض به شعبه و طی کردن پروسه رسیدگی به اعتراض
- در نهایت در صورت توافق ارائه رضایتنامه و دریافت خسارت و در صورت عدم توافق اجرای بند 3 ماده 24 شرایط عمومی و در صورت عدم توافق نهایی ارجاع پرونده به دادگاه .

 

مشاوران ما از طریق این شماره  57923000 پاسخگو خواهند بود