بیمه حوادث گروهی

معرفی

در بیشتر بنگاه های اقتصادی و واحدهای صنعتی، کارگرانی مشغول به کارند که به دلیل ماهیت شغلی شان، در معرض خطرات جدی اند و در صورت بروز حادثه، امکان پرداخت هزینه های بیمارستانی را ندارند. این افراد در صورتی که فوت کنند، خانواده هایشان بی سرپرست می شود و منبع مالی برای گذران زندگی نخواهند داشت.

برای ایجاد آرامش خیال و جبران خسارت های احتمالی، بیمه گذار می تواند با بیمه نامه های حوادث گروهی، هزینه های پزشکی یا زیان های اقتصادی که پس از فوت و نقص عضو متوجه خانواده یا افراد تحت تکفل وی می شود را تامین کند.

این بیمه نامه برای گروه های بیشتر از 10 نفر صادر می شود و در 24 ساعت شبانه روز بدون محدودیت جغرافیایی پوشش دارد. حق بیمه این نوع بیمه نامه بر اساس نوع فعالیت و شغل افراد محاسبه و اعلام می شود.

مخاطبان بیمه نامه

1. بیمه حوادث گروهی برای کارکنان شرکت ها، کارخانه ها و موسسه ها و...

2. بیمه حوادث گروهی برای دانشجویان

3. بیمه حوادث گروهی برای تورهای مسافرتی (داخلی و خارجی)

4. بیمه حوادث گروهی مهد کودک ها

5. بیمه حوادث گروهی شغلی

6. بیمه حوادث گروهی تحصیلی

خسارت های تحت پوشش

1. غرامت فوت در اثر حادثه: اگر شخص بیمه شده به علت حادثه ای فوت کند، بیمه گر تعهد می کند که سرمایه بیمه را طبق شرایط این بیمه نامه به استفاده کنندگان بپردازد.

2. غرامت نقص عضو یا از کارافتادگی دائم (کلی و جزئی) در اثر حادثه: اگر شخص بیمه شده دچار نقص عضو یا از کارافتادگی شود، بیمه گر تعهد می کند که خسارت آن را بر اساس شرایطی که در این بیمه نامه، ضمیمه های آن و جدول نقص عضو ذکر شده و بر اساس اظهارنظر پزشک معتمد شرکت، پرداخت کند.

3. هزینه پزشکی در اثر حادثه: هزینه های سرپایی و بیمارستانی در اثر حادثه،‌ که شخص بیمه شده بعد از دریافت خدمات درمانی می پردازد،‌ حداکثر تا سقف سرمایه بیمه نامه پرداخت می شود.

دریافت خسارت

اگر یکی از حوادثی که در پوشش بیمه نامه حوادث گروهی است، رخ دهد، بیمه گذار می تواند حداکثر در مدت 5 روز از تاریخ وقوع حادثه، این موضوع را به بیمه گر اعلام کند و مدارکی که در ادامه می آید را برای بررسی و پرداخت خسارت، به نزدیک ترین شعبه بیمه دی ارسال کند. اگر حوادث مذکور باعث فوت شخص بیمه شده گردد، وارثان او حداکثر تا دو هفته از تاریخ فوت وی، باید این موضوع را به بیمه گر اعلام کنند و مدارکی که در ادامه ذکر می شود را برای بررسی و پرداخت خسارت به نزدیک ترین شعبه بیمه دی ارسال کنند.

مدارک اعلام خسارت

مدارک مورد نیاز در صورت نقص عضو:

1. نامه اعلام خسارت بیمه گذار در مهلت مقرر

2. گزارش مراجع قانونی درباره حادثه که در آن نام بیمه شده، محل و چگونگی حادثه ذکر شده باشد

3. اصل مدارک و اسناد مربوط به حادثه همراه با رادیوگرافی های قبل و بعد از حادثه

4. گواهی پزشک معالج مبنی بر پایان معالجات و تایید نقص عضو و از کار افتادگی دائم و قطعی

5. گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه (اگر خسارت در اثر حوادث ترافیکی باشد و بیمه شده، راننده وسیله نقلیه باشد)

6. کپی شناسنامه و کارت ملی

7. آخرین فیش حقوقی (مخصوص کارمندان شرکت ها و سازمان ها)

8. آخرین حکم کارگزینی (مخصوص کارمندان شرکت ها و سازمان ها)

مدارک مورد نیاز در صورت فوت:

1. نامه اعلام خسارت بیمه گذار در مهلت مقرر

2. گواهی پزشک قانونی که در آن علت فوت تعیین شده است

3. گواهی فوت ثبت احوال

4. گزارش مراجع قانونی درباره حادثه که در آن نام بیمه شده، تاریخ، محل و چگونگی حادثه ذکر شده باشد

5. هر سه صفحه شناسنامه باطل شده متوفی

6. کارت ملی متوفی

7. گواهی انحصار وراثت (اگر استفاده کنندگان وراث قانونی باشند)

8. کپی شناسنامه استفاده کنندگان از سرمایه بیمه (ذینفعان)

9. گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه (اگر فوت در اثر حوادث ترافیکی بوده باشد و بیمه شده، راننده وسیله نقلیه باشد)

10. آخرین فیش حقوقی (مخصوص پرسنل شرکت ها و سازمان ها)

11. آخرین حکم کارگزینی (مخصوص پرسنل شرکت ها و سازمان ها)

مدارک مورد نیاز در صورت بروز هزینه پزشکی ناشی از حادثه:

1. نامه اعلام خسارت بیمه گذار در مهلت مقر

2. گزارش مراجع قانونی درباره حادثه که در آن مشخصات بیمه شده، تاریخ، محل و چگونگی حادثه ذکر شده باشد.

3. اصل مدارک و اسناد حادثه و نیز نوع درمان و صورتحساب مراکز درمانی و نیز اظهار نظر تخصصی در مورد رادیولوژی و سی تی اسکن و ... انجام شده به همراه مدارک مربوط به آن ها مانند گرافی ها و... .

4. کپی شناسنامه و کارت ملی

5. آخرین فیش حقوقی (مخصوص پرسنل شرکت ها و سازمان ها)

6. آخرین حکم کارگزینی (مخصوص پرسنل شرکت ها و سازمان ها)

 

مشاوران ما از طریق این شماره  57923000 پاسخگو خواهند بود