بيمه حوادث انفرادی

معرفی

امروزه با رشد و پیشرفت دانش و فناوری و استفاده از وسایل و تجهیزات پیشرفته ایمنی کار، تاحدی از بروز برخی حوادث ناگوار پیشگیری می شود، اما همراه با این پیشرفت، سلامتی و و زندگی انسان ها بیشتر از قبل در معرض خطرها و حوادث اجتناب ناپذیر قرار گرفته استگاهی شدت این حوادث به حدی است که شخص و خانواده وی نمی توانند صدمات ناشی از آن حادثه را جبران کنند.شرکت بیمه دی با ارائه بیمه نامه حوادث می تواند بخشی از هزینه های مادی از وقوع حوادث را تامین کند و در زمان نیاز در کنار شما و خانواده عزیزانتان باشد.

شرایط بیمه نامه

1. اگر بیمه شده به دلیل یکی از حوادثی که در بیمه نامه ذکر شده فوت کند، شرکت بیمه دی تعهد می کند سرمایه بیمه را طبق شرایطی که در بیمه نامه نوشته شده، به استفاده کنندگان پرداخت کند.

2. نقص عضو و ازکارافتادگی دائم و کلیاگر شخص بیمه شده به دلیل یکی از حوادثی که در بیمه نامه ذکر شده، دچار نقص عضو و ازکارافتادگی دائم و کلی شود، شرکت بیمه دی تعهد می کند که صد درصد سرمایه بیمه را طبق شرایطی که در بیمه نامه نوشته شده و نیز شرایط عمومی بیمه نامه حوادث، به شخص بیمه شده پرداخت کند.

3. نقص عضو و ازکارافتادگی دائم و جزئی

اگر شخص بیمه شده به دلیل یکی از حوادثی که در بیمه نامه ذکر شده، دچار نقص عضو و ازکارافتادگی دائم و جزئی شود، شرکت بیمه دی تعهد می کند که درصدی از سرمایه بیمه را طبق جدول شرایط عمومی بیمه نامه حوادث، به شخص بیمه شده پرداخت کند.

4. هزینه های پزشکیاگر بیمه شده به علت یکی از حوادثی که در بیمه نامه ذکر شده مصدوم شود، شرکت بیمه دی تعهد می کند که هزینه های درمان وی را تا سقفی که در بیمه نامه درج شده، بپردازد.

 

 مشاورین آماده پاسخگویی هستند   88754576-88540953-86043198-88743683

بيمه حوادث انفرادی

معرفی

امروزه با رشد و پیشرفت دانش و فناوری و استفاده از وسایل و تجهیزات پیشرفته ایمنی کار، تاحدی از بروز برخی حوادث ناگوار پیشگیری می شود، اما همراه با این پیشرفت، سلامتی و و زندگی انسان ها بیشتر از قبل در معرض خطرها و حوادث اجتناب ناپذیر قرار گرفته استگاهی شدت این حوادث به حدی است که شخص و خانواده وی نمی توانند صدمات ناشی از آن حادثه را جبران کنند.شرکت بیمه دی با ارائه بیمه نامه حوادث می تواند بخشی از هزینه های مادی از وقوع حوادث را تامین کند و در زمان نیاز در کنار شما و خانواده عزیزانتان باشد.

شرایط بیمه نامه

1. اگر بیمه شده به دلیل یکی از حوادثی که در بیمه نامه ذکر شده فوت کند، شرکت بیمه دی تعهد می کند سرمایه بیمه را طبق شرایطی که در بیمه نامه نوشته شده، به استفاده کنندگان پرداخت کند.

2. نقص عضو و ازکارافتادگی دائم و کلیاگر شخص بیمه شده به دلیل یکی از حوادثی که در بیمه نامه ذکر شده، دچار نقص عضو و ازکارافتادگی دائم و کلی شود، شرکت بیمه دی تعهد می کند که صد درصد سرمایه بیمه را طبق شرایطی که در بیمه نامه نوشته شده و نیز شرایط عمومی بیمه نامه حوادث، به شخص بیمه شده پرداخت کند.

3. نقص عضو و ازکارافتادگی دائم و جزئی

اگر شخص بیمه شده به دلیل یکی از حوادثی که در بیمه نامه ذکر شده، دچار نقص عضو و ازکارافتادگی دائم و جزئی شود، شرکت بیمه دی تعهد می کند که درصدی از سرمایه بیمه را طبق جدول شرایط عمومی بیمه نامه حوادث، به شخص بیمه شده پرداخت کند.

4. هزینه های پزشکیاگر بیمه شده به علت یکی از حوادثی که در بیمه نامه ذکر شده مصدوم شود، شرکت بیمه دی تعهد می کند که هزینه های درمان وی را تا سقفی که در بیمه نامه درج شده، بپردازد.

 

 مشاورین آماده پاسخگویی هستند   88754576-88540953-86043198-88743683